ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 เข้าค่าอนุรักษ์พันธ์ุเสือโคร่ง
ยช่วงชั้นที่ 3
ห้วยขาแข้ง/ชุดพละ/ชุดลำรอง โกรกลึก
22 ก.ค. 57 อบรมยุวเกษตร

ชุดพละ สิ่งแวดล้อม
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียน ที่ 2/2557

12 พ.ย. 57 สอบธรรมะศึกษา

14 พ.ย. 57 ถึง 16 พ.ย. 57 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงแรมแม็กซ์ สพป.อน2
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค

จังหวัดแพร่
05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 วัดผลกลางภาค 2/2557

09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-net ป.6 ม.3

ชุดนักเรียน
12 พ.ค. 58 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/2558 จร้า

โรงเรียนบ้านโกรกลึก
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558

28 พ.ค. 58 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมบัญชีครัวเรือน จากกรรมบัญชีกลางอุทัยธานี
โรงเรียนลานสักวิทยา/ชุดพลศึกษา กรมบัญชีกลาง
27 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโกรกลึก

ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 2/2559
21 มี.ค. 60 พิธีสำเร็จการศึกษษของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559
พิธีสำเร็จการศึกษษของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2559
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก กิจกรรมนักเรียน
23 มี.ค. 60 พิธีสำเร็จการศึกษา 2559 กลุ่มสานสัก 1

ร.ร.บ้านเนินมะค่า
12 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/2560

15 พ.ค. 60 เดินทางไปส่งครูณรงค์และครูโย

16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

09 มิ.ย. 60 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

วิชาการ
28 ก.ค. 60 ส่งรายชื่อแข่งศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม

04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน

16 ก.ย. 60 ถึง 17 ก.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต

สพป.อุทัยธานี เขต 2
28 ก.ย. 60 งานกตเวทิตาจิต ผ.อ.พัลลภ-คุณครูบุญชู

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโกรกลึก