ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญชู เกษณา
ครู คศ.3

นางกษิรา สุขสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรณัน จงหม่อง
ครู คศ.1

นายสถิตย์พงศ์ แยบเขตกาญจน์
ครูธุรการ